Informator dostępny pod adresem budownictwo.radom.pl prowadzony jest przez:
 
CHEMIBUD - Włodzimierz Suszyński
ul. Pomorska 25 26-600 Radom
REGON: 670745184
NIP: 796-100-76-27
tel. 48 364 22 11


konto bankowe firmy:
Santander Bank nr konta: 90 1910 1048 2307 9864 4167 0001

 
R E G U L A M I N

Postanowienia ogólne


§ 1.
Radomski Informator Budowlany jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Ekochem z siedzibą w Radomiu (adres siedziby: 26-610 Radom ul. Mielczarskiego 2, numer NIP: 796-101-36-97), zwane dalej "Operatorem".

§ 2.
Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora oraz zasady korzystania z serwisu internetowego budownictwo.radom.pl, zwanego dalej "Serwisem", jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 3.
Celem Operatora jest pomoc przedsiębiorcom, zwanym dalej "abonentami" w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w szczególności poprzez dostarczenie ich potencjalnym klientom informacji o oferowanych przez nich produktach i usługach.


Zasady publikacji


§ 4.
Operator publikuje informacje dotyczące prowadzonej przez abonentów działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie budownictwa oraz dziedzin uzupełniających prace budowlane lub remontowe.

§ 5.
Podstawowe informacje dotyczące podmiotów prowadzących działalność na terenie miasta Radomia publikowane są nieodpłatnie. Na wniosek przedstawiciela abonenta podstawowa informacja może zostać poszerzona o dodatkowe elementy płatne.

§ 6.
Abonent dokonuje płatności za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay lub za pomocą przelewu bankowego na konto wskazane na witrynie internetowej Radomskiego Informatora Budowlanego.

§ 7.
W celu umieszczenia informacji o prowadzonej działalności należy wypełnić formularz zgłoszeniowy lub w inny sposób przekazać Operatorowi informacje przeznaczone do publikacji. Przekazanie wspomnianych informacji stanowi zawarcie drogą elektroniczną na odległość umowy pomiędzy Abonentem a Operatorem.

§ 8.
Informacje dotyczące podmiotów prowadzących działalność poza terenem Radomia publikowane są jedynie w przypadku, gdy przez Abonenta zamówiona została publikacja elementów płatnych lub gdy oferta Abonenta w istotny sposób uzupełnia ofertę lokalnych, radomskich przedsiębiorców.

§ 9.
Opłata za publikację dodatkowych elementów płatnych jest pobierana jednorazowo przed ich publikacją.

§ 10.
Aktualny cennik publikacji elementów płatnych zawarty jest w formularzu zgłoszeniowym.

§ 11.
Abonent wypełniając formularz zgłoszeniowy ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.

§ 12.
Abonent przekazujący Operatorowi do publikacji jakiekolwiek materiały ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne naruszenie w związku z tym praw podmiotów trzecich.

§ 13.
Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług przekazywane Operatorowi przez Abonenta nie mogą wprowadzać w błąd klientów Abonenta.

§ 14.
Operator zastrzega sobie prawo do edycji, redagowania i przekształcania dostarczanych materiałów i treści zgodnie z wymaganiami technicznymi i merytorycznymi Radomskiego Informatora Budowlanego, co nie wyłącza możliwości składania przez Abonenta reklamacji dotyczących dokonanych przekształceń.

§ 15.
Za utrzymanie raz opublikowanej informacji dotyczącej działalności prowadzonej przez abonenta mającego swoją siedzibę w Radomiu nie są pobierane dodatkowe opłaty. Opublikowana informacja będzie utrzymywana do czasu likwidacji witryny internetowej, jej zasadniczej przebudowy, zmiany właściciela lub uzyskania wiarygodnej informacji o likwidacji działalności gospodarczej abonenta potwierdzonej brakiem kontaktu pod wskazanym numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej.

§ 16.
Opublikowane informacje, dotyczące abonentów nie posiadających swojej siedziby na terenie miasta Radomia, utrzymywane są przez okres 1 roku. Dalsze ich utrzymanie uzależnione jest od ponownego uiszczenia opłaty za publikację przez kolejny rok zamówionych elementów płatnych.


Uwarunkowania techniczne


§ 17.
Do korzystania drogą elektroniczną z usług świadczonych przez Operatora wymagane jest:
a) posiadanie komputera z dostępem do internetu
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa interpretująca kod zgodnie z wytycznymi W3C
c) posiadanie przez Abonenta aktywnego adresu e-mail
d) posiadanie przez Abonenta możliwości dokonywania płatności internetowych drogą elektroniczną; przelewem z konta bankowego lub kartą kredytową w przypadku korzystania z usług płatnych.Zastrzeżenia dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych


§ 18.
Poprzez korzystanie z usług świadczonych poprzez Serwis Abonent wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Abonenta przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług poprzez Radomski Informator Budowlany,
b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, i usuwanie danych osobowych Abonenta w celach marketingowych i statystycznych,

§ 19.
Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Abonentów. Podane przez Abonenta dane mogą być przetwarzane jedynie przez Operatora na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego regulaminu.

§ 20.
Abonent ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 21.
Podanie danych osobowych przez Abonenta ma charakter dobrowolny.

§ 22.
Abonent wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:
a) adres IP,
b) wywołany adres internetowy (URL),
c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na witrynę Radomskiego Informatora Budowlanego
d) rodzaj i ustawienia przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta


Warunki zawarcia umowy


§ 23.
Umowa zawierana za pomocą formularza zgłoszeniowego zawierana jest w języku polskim.

§ 24.
Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

§ 25.
W przypadku wykrycia przez Użytkownika błędów we wprowadzonych za pomocą formularza zgłoszeniowego danych można je skorygować poprzez ponowne, poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub przekazanie informacji o błędnych danych za pomocą formularza kontaktowego witryny Radomskiego Informatora Budowlanego.

§ 26.
Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Operatora drugiej stronie treści zawieranej umowy: Regulamin serwisu jest dostępny dla Abonenta na witrynie internetowej Operatora, skąd może zostać skopiowany i utrwalony przez Abonenta w dowolnej formie.

§ 27.
Informacja na temat rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
a) Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili za porozumieniem stron
b) Abonent może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn poprzez przekazania odpowiedniego oświadczenia w dowolny sposób a w szczególności za pomocą formularza kontaktowego witryny internetowej Operatora.
c) Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 3 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym 


Reklamacje


§ 28.
Reklamacje dotyczące korzystania z Radomskiego Informatora Budowlanego należy zgłaszać pisemnie na adres Operatora podany na wstępie niniejszego Regulaminu.

§ 29.
Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.

§ 30.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Abonenta lub inny adres podany przez Abonenta.

 
 
  Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
© Copyright by budowlaniec.radom.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone.